Posted on

Använd teknik för en mer kostnadseffektiv verksamhet

Den snabba utvecklingen inom teknik har bidragit till att många bra lösningar har sett dagens ljus. Genom att använda rätt tekniska hjälpmedel kan faktiskt verksamheten effektiviseras. Exempelvis genom att använda it outsourcing kan en verksamhet anpassa IT-driften till de rådande förhållandena. När ett företag hyr en IT-tjänst kan behovet anpassas månad till månad om så behövs. Det kan generera stora besparingar men även göra företaget mer effektivt. Så att satsa på it outsourcing kan därför vara en mycket god idé.

Skalbara och flexibla lösningar

Kostnadsminskningen med att använda it outsourcing består av att du bara betalar för det du faktiskt utnyttjar. Du slipper exempelvis fasta kostnader för hårdvara. Ett företag kan även komma undan många administrativa kostnader genom it outsourcing. Ett företag slipper även göra löpande investeringar i infrastruktur.

Frigör tid med it outsourcing

It outsourcing är ett relativt brett begrepp som kan innefatta många olika tekniska tjänster och lösningar. Definitionen av it outsourcing är när en verksamhet väljer att köpa en eller flera tjänster från en extern part som tidigare gjorts inom företaget. Men gemensamt med all it outsourcing är att ett företag kan fokusera på kärnverksamheten istället för olika tekniska lösningar som kan skapa problem. När ett företag låter en leverantör ta hand om IT-tjänsterna på företaget behövs i princip ingen tid och energi läggas på IT alls vilket frigör tid.

Ha ett tydligt syfte med satsningen

Om ditt företag funderar på att använda it outsourcing är det viktigt att syftet bakom satsningen är tydlig. När syftet är tydligt är det också enklare att få rätt tjänst med rätt funktioner. Syftet ska omvandlas till en tydlig kravspecifikation. Då finns det goda möjligheter att lyckas med satsningen. Utgå ifrån nuläget, där företaget befinner sig idag och titta sedan på vilka investeringar som kan göras för att nå de uppsatta målen. Det är även viktigt att det är tydligt internt vad som förväntas av leverantören. Vanliga tjänster att outsourca inom IT är IT-helpdesk, systemutveckling- och systemförvaltning, infrastruktur, integration, processer, support, och hårdvara. Mervärden som it outsourcing kan medföra är en ökad säkerhet, kvalitetsnivån blir högre, bättre tillgänglighet och en ökad kompetens.

Utmaningar med it outsourcing

Den största utmaningen ett företag har när det kommer till it outsourcing är att verkligen hitta en leverantör som kan förstå behoven som finns och utefter dem leverera de tjänster som efterfrågas. Om it outsourcing är en del av framtidsplanerna som företaget har är det viktigt att hitta en stabil partner.